Prenga & Partners

Italy Albania

 E DREJTA CIVILE & PENALE

Ofrojmë ndihmë në të gjitha nivelet e gjykimeve civile dhe penale, duke përfshirë ato personale dhe ato reale të parandalimit, dhe përfaqësojmë si të pandehurit ashtu dhe personat e ofenduar në çështjet penale, përpara të gjithë gjyqësorit, gjithashtu dhe para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

E DREJTA TREGTARE & KONTRATAT NDERKOMBETARE

Ne e ndihmojmë klientin në fushat tregtare dhe industriale, në negocimin dhe përcaktimin e çdo lloj kontrate. Ne ofrojmë ndihmë të specializuar dhe të vazhdueshme në menaxhimin e zakonshëm të biznesit dhe për zbatimin e të gjitha llojeve të operacioneve tregtare, si në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.

PRONA INTELEKTUALE & INDUSTRIALE

Markat tregtare, shenjat dalluese, patentat për shpikjet ose dizenjimet e shërbimeve, njohuritë teknike, emrat e domain-it, pronësia intelektuale (përfshirë softwer-in dhe bazat e të dhënave elektronike) dhe të drejtat e autorit përkatës.

E DREJTA E EMIGRACIONIT

në Ligjin e Emigracionit, garantojme ndihmë juridike dhe këshilla për të huajt që synojnë të vendosen në Itali. Ofrojmë mbështetje ligjore në rast të një mosmarrëveshjeje.

E DREJTA E PUNES

Ndihmojmë në mosmarrëveshjet e ligjit të punës. Ndihmojmë në negocimin dhe përgatitjen e kontratave të punës, në lidhje me çdo lloj aktiviteti dhe subjekti, Përfaqësojmë klientin në çdo fazë dhe shkallë të të gjitha mosmarrëveshjeve në sektor.

E DREJTA FAMILJARE

Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë dhe respektit të duhur në përcaktimin e secilës çështje në lidhje me marrëdhëniet martesore, vullnetin dhe pritjet testamentare, mbrojtjen e njerëzve të cilëve u mungon tërësisht ose pjesërisht autonomia. Ndihmojmë në analizën dhe planifikimin e pasurive personale, duke ofruar këshilla për përcaktimin e çdo te ardhure e trashëgimie, dhe çështje të përgjithshme të mbrojtjes së aseteve.

E DREJTA E SIGURIMEVE

Sido që të jetë çështja, ne jemi këtu për të trajtuar gjithçka në mënyrë efikase dhe me përsosmëri.